Sommerfeldt 49 Holm 2.5 x 2.5 x 170 mm Blank, White Nickel, With Traverse

Sommerfeldt 049 Holm 2.5 x 2.5 x 170 mm Blank, White Nickel, With Traverse

SFT049


 
 
Sommerfeldt Product Reference # 49
Holm 2.5 x 2.5 x 170 mm Blank, White Nickel, With Traverse

049